EOP

Voor de vorming van onze kinderen kiezen wij een school. Niet dat de school de enige opvoedingsfactor is, maar ze speelt hierbij toch een zeer belangrijke rol. In de onderstaande tekst willen we het opvoedingsproject van onze school even voorstellen.

1. AANDACHT VOOR CHRISTELIJKE IDENTITEIT

De boodschap van Jezus Christus is een inspiratiebron van ons opvoedingsproject. We willen het geloof doorgeven, niet alleen in woorden maar ook door het te beleven. Zo leren de kinderen waarden begrijpen en vertalen in hun eigen attitudes.

Basisprincipes :

 • kinderen opvoeden tot jonge christenen op een eigentijdse manier
 • ruimte laten voor openheid, eigen visie en vrijheid van keuze
 • uitstralen van christelijke waarden
 • kindvriendelijke vieringen en projecten

Ons godsdienstonderricht wordt gezien als een bijdrage aan de menswording van het kind, als individu ingeschakeld in het geloofsgebeuren. Tevens willen we elk kind ten volle respecteren en het onderricht nauw laten aansluiten bij de ontwikkelingspsychologie van het kind.

Ook vinden we de relatie met de parochie heel belangrijk.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • respect voor de eigenheid van ieder mens
 • verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
 • verbondenheid en solidariteit met anderen
 • vreugde om het leven en de schepping
 • dankbaarheid
 • verwondering
 • respect en zorg voor mens en natuur
 • vertrouwen in het leven
 • vergeving kunnen schenken en ontvangen
 • hoop op de toekomst
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties
 • kindvriendelijke vieringen

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, worden de kinderen georiënteerd op hun persoonlijke, levensbeschouwelijke ontwikkeling. Het komt er op aan het christelijk geloof voor kinderen toegankelijk te maken en hen te laten zien welke betekenis het heeft voor diepmenselijke vragen naar zingeving. Ook in andere leergebieden stoten kinderen soms op diepere vragen. Dat is evenzeer een kans om vanuit de eigen identiteit te zoeken naar een antwoord op al deze vragen.

Als katholieke school vinden we het respect voor anderen een must. Niet-gelovige kinderen zijn welkom en krijgen alle respect voor hun geloofsopvattingen.

Ook vinden we de relatie met de parochie belangrijk. We willen betrokkenheid stimuleren met de parochiale activiteiten en vieringen.

2. WE ZORGEN VOOR EEN GEÏNTEGREERD ONDERWIJS INHOUDELIJK AANBOD

Ieder kind is EIGEN-AARDIG … EVEN-WAARDIG!

We willen oog hebben voor het totale kind. In een uitnodigende, gezellige leeromgeving zullen we het kind centraal stellen en het unieke in ieder kind waarderen. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van het verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven: dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in het leven.

3.WERKEN AAN EEN STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN EEN DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 • Onze gerichtheid op het unieke van ieder kind:
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 • De pedagogie van verbondenheid:
  Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren met de mogelijkheid tot wederzijdse verrijking.
 • De pedagogie van de hoop:
  We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze, ondanks hun grenzen en hun beperkingen toch kansen hebben en begeleid worden in hun groei.
 • De pedagogie van het geduld:
  Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld en energie.

Welke principes hanteren we hierbij?

 • ervaringsgericht en zelfontdekkend leren
 • leren samenwerken door groepswerk te organiseren
 • ruimte creëren om zelf initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen
 • tijd vrijmaken voor differentiatie
 • ontwikkelen van “hoofd, hart en handen”

Dit alles veronderstelt een dynamisch schoolbeleid met een continue professionele vorming van de leerkrachten en de directie.

4. WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND, VANUIT EEN BREDE ZORG

Elk kind is uniek. We willen – in de mate van het mogelijke – inspelen op de leefwereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van ieder kind. Toch zijn en blijven onderwijs en opvoeding op school in grote mate een groepsgebeuren waarbij orde, tucht en respect niet verwaarloosd mogen worden.

Kansarme kinderen genieten een grote zorg van onze school.

Basisprincipes :

 • regelmatige observatie en evaluatie door de klasleerkracht
 • bijhouden en opvolgen van het leerlingvolgsysteem
 • bespreking van de leerlingen in regelmatige overlegmomenten van klasleerkracht, directie, zorgcoördinator, … en C.L.B.-vertegenwoordiger
 • opstellen van handelingsplannen voor leerlingen indien nodig
 • bijhouden van het leerlingdossier
 • oprechte informatie en evaluatie aan de ouders
 • Leerbedreigde kinderen kunnen, naast een intense begeleiding door de klasleerkracht, mogelijk ook genieten van de goede hulp van onze zorgcoördinator.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager).

Het is een opdracht van de klasleerkracht om problemen tijdig op te merken en te signaleren, zowel aan de directie als aan de ouders. We zoeken dan samen naar oplossingen.

5. WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

Met dit basisdoel willen we vooral de verbondenheid in de klas en school beklemtonen. Het is belangrijk dat er een goede relatie is tussen ouders, oudervereniging, leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel, directie en inrichtende macht. Het moet één levende gemeenschap zijn waar iedereen zich goed voelt, gehoord wordt en waar leerlinggericht gedacht wordt.

Op die manier biedt de school een hartelijke, uitnodigende sfeer waarin kansen tot relatiebekwaamheid en milieubewustwording mogelijk zijn.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie met de ouders.
 • het schoolbestuur dat het beleid van de school richting geeft.
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering.

Zowel directie als leerkrachten moeten zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de kinderen en van de collega’s. Dit veronderstelt een tolerantie tegenover elkaar en een engagement van alle leerkrachten om te werken aan een hechte schoolgemeenschap en aan eigentijds onderwijs.

Een droom van een school …
een school met een hart !