Externen

1. Buitenschoolse opvang: Pelterkids

De gemeente organiseert aan onze school een buitenschoolse kinderopvang in een prachtig nieuw gebouw tegenover de school van St.-H.-Lille (tel. 011 612402). De verplaatsingen naar en van de school gebeuren steeds onder toezicht.

’s Morgens kunnen de kinderen daar terecht vanaf 6u.30 of 6u.45 tot schooltijd en ’s avonds vanaf 15u.30 tot 18u.30. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Tijdens de woensdagnamiddag en de vakantiedagen is er kinderopvang in de Jaak Tassetstraat 20 te Neerpelt. Onze kinderen worden dan met een busje opgehaald.

Kinderen moeten ingeschreven worden. Belangstellenden kunnen een kijkje gaan nemen op de website van de gemeente.

2. CLB

Onze school werkt nauw samen met het VCLB Noord-Limburg:

Tel: 011/805900
Fax: 011/805901
E-mail: neerpelt@clb-net.be

Onze school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastlegt.

Een centrum voor leerlingbegeleiding informeert en begeleidt leerlingen, ouders en scholen. Een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen staat in voor de begeleiding, elk vanuit zijn discipline.

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, …

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een informatief gesprek voldoende. Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar andere, meer gespecialiseerde diensten.

Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: eerste en tweede kleuterklas, eerste, vierde en zesde leerjaar. Een deel van deze onderzoeken vindt plaats in het Centrum zelf, een deel op school. Het CLB is ook belast met herhalingsinentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten.

De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven. CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Openingsuren:

  • op maandag van 8.30u. tot 12.00u.
  • op andere werkdagen van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 17.00u.

Men kan ook telefonisch een afspraak maken buiten de kantooruren. Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie. Je kan het centrum vrij binnengaan, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te maken.

Belangrijk voor leerlingen en ouders om te weten:

Het CLB heeft voor elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens van de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en de gegevens van de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend door de ouders. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren bij de directeur van het CLB dat het dossier bezit binnen de 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling worden op de hoogte gebracht van de overdracht.

Het CLB mag in geen geval – tenzij er schriftelijk toelating is van de ouders – het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, … Aan het betrokken schooldirectie en -personeel worden allen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. De ouders en de leerlingen hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier. Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. 

Het CLB-team dat onze leerlingen en school begeleidt is:

  • Mevr. Lief Meynen (onthaal)
  • Mevr. Kim Elsen (verpleegster)
  • Mevr. Myriam Geens (schoolarts)

4. Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie

Jaarlijks worden bepaalde klassen getest door een logopedist van de Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie, om alzo vertraagde spraak- en taalontwikkeling, uitspraakmoeilijkheden en stemproblemen aan te geven. Problemen worden steeds aan de ouders gemeld.

Contact Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie: tel 011 226965